Onderwijs

Onderwijs van nu leidt leerlingen op voor het leven in de toekomst, waar wetenschap en technologie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezonde, duurzame en eerlijke wereld.

We hebben mensen nodig die met hun hele hart kiezen voor een loopbaan in deze richting. De missie van Stichting Techniekpromotie is zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar (in het PO en VO) technologie te laten ervaren. Het doel van de Eureka!Cup is leerlingen in de onderbouw van havo en vwo actief kennis te laten maken met wetenschap en technologie (W&T). Met het lesmateriaal nemen zij een duik in het werkveld, bijna alsof ze er zelf al werken. Dit kan hen helpen om een gefundeerde keuze te maken voor een opleiding en loopbaan op het vlak van wetenschap en technologie.

Ontwerpcyclus

In veel gevallen gaan leerlingen aan de slag bij organisaties die anders werken dan “vroeger”. Bij de Eureka!Cup werken de leerlingen met de onderzoeks- en ontwerpcyclus. Hierdoor leren zij dat niets van tevoren vaststaat. Ze analyseren een probleem grondig. Alleen informatie opzoeken op internet is niet voldoende: ze gaan experimenteren. Vanuit deze gegevens werken ze aan een product en vervolgens gaan ze hun product testen en verbeteren.

Leergebieden en kerndoelen

Hieronder wordt beschreven hoe de Eureka!Cup aansluit op de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Nederlands

Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

  • Mondelinge taalvaardigheid: presenteren van ontwerpideeën in woord en beeld, communiceren en overleggen en het bespreken van meningsverschillen bij de diverse ontwerpoplossingen.
  • Schriftelijke taalvaardigheid: schrijven van het programma van eisen, vastleggen van het proces in het logboek en beschrijven van het eindproduct.
  • Sociale vaardigheden: samenwerken in teams, met het team besluiten nemen en het werkproces organiseren.
  • Cognitieve en metacognitieve vaardigheden: het onder woorden brengen van ervaringen en gedachten en deze vastleggen in beelden.
Rekenen en wiskunde

Kerndoelen: 20, 22, 24, 27

  • Rekenen en wiskunde: bij het op schaal tekenen van de ontwerpen en bij het maken van het product spelen wiskundige aspecten een rol.
Mens en Natuur

Kerndoelen: 28, 33

  • Technische vaardigheden: de leerlingen bouwen en ontwerpen een product. Hier komen technische, natuurkundige en wetenschappelijke principes aan te pas.
Kunst en Cultuur

Kerndoelen: 48, 49, 51, 52

  • Creativiteit: het zelf ontwerpen van een product vraagt de nodige creativiteit van leerlingen. Zij onderscheiden en doorlopen verschillende fasen van het creatieve ontwerpproces, ze leren keuzes in het proces toelichten en reflecteren op eigen werk.

Technasium

De opdrachten van de Eureka!Cup zijn geschikt voor het technasium onderwijs. Een van de O&O-projecten (Onderzoek & Ontwerpen) in de onderbouw mag worden vervangen door een Eureka!Cup opdracht.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit is een actueel thema waar we ook in het onderwijs iets mee ‘moeten’. Het lijkt een gemakkelijk thema, maar de ervaring leert dat dat niet zo is. In onze programma’s zien we dat jongens toch vaker de ‘technische rol’ in een project krijgen toebedeeld en dat meisjes vooral worden ingezet om de presentatie te maken. Sterker nog, wanneer we vragen op welke manier een team wordt samengesteld zien we dat er vaak nauwelijks bij wordt stilgestaan welke gevolgen de gekozen aanpak heeft.

We hebben een handleiding geschreven waarbij we ingaan op de begrippen diversiteit en inclusie en proberen het bewustzijn te prikkelen om met een andere bril te kijken naar de kinderen in een klas.

In deze handleiding bieden we je handvatten, die je onder andere kunt gebruiken bij het werken met onze programma's.

Stichting Techniekpromotie
We maken ons sterk om wetenschap & technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap & technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken.

Einde Stichting Techniekpromotie

In verband met het eindigen van Stichting Techniekpromotie, wordt deze website op dit moment niet actief beheerd. Wel kunt u alle pagina’s bekijken.

Zodra er meer bekend is over het doorgaan van het Eureka!Cup programma binnen een andere organisatie, wordt hierover direct gecommuniceerd.

Bestuur Stichting Techniekpromotie